v.02, 24-05-2018

Sluyter Logistics verwerkt privacygevoelige persoonsgegevens van haar klanten. Sluyter Logistics gaat hier uiteraard zorgvuldig mee om en hecht de hoogste waarde aan een optimale beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Sluyter Logistics zich aan de gestelde eisen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming. Sluyter Logistics is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door u verstrekte persoonsgegevens. In dit privacy statement stellen wij welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel dit gedaan wordt.

Contactgegevens Sluyter Logistics:
https://www.sluyer-logistics.nl
Plaza 8, 4782 SK Moerdijk
slh@sluyter-logistics.nl
+31 88 4650016

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sluyter Logistics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken hierbij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, BTW nummer, naam contactperso(o)n(en) , functie(s), telefoonnummers, e-mailadres(sen).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sluyter Logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Sluyter Logistics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sluyter Logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard na laatste opdracht, of nadat de overeenkomst met u is ontbonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sluyter Logistics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sluyter Logistics gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische (Google Analytics) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of door middel van een e-mail naar ons via de contact informatie. Uw opgegeven referenties dienen hierbij overeen te komen met de gegevens die bij Sluyter Logistics zijn bewaard, om zo zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Sluyter Logistics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sluyter Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sluyter Logistics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Links naar andere websites

Voor het gemak van de gebruiker zijn op onze website links naar andere websites toegevoegd. Sluyter Logistics is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Slotverklaring

Wijziging van dit AVG Privacy Statement

Zo nodig kan deze een wijziging ondergaan om de privacyverklaring te verbeteren of om aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie

U kunt ons – bij voorkeur per e-mail – benaderen voor nadere informatie over de opslag van uw gegevens. Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud van de AVG Privacy Statement van Sluyter Logistics kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.